Urodziłem się w dniu 21 listopada 1962 roku w Nowym Sączy. Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 9 im. Tadeusza Kościuszki oraz Technikum Samochodowe im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu. Po maturze w 1982 roku podjąłem decyzję wyboru życia zakonnego w Towarzystwie Jezusowym (jezuici). W roku 1993 otrzymałem święcenia kapłańskie poprzedzone studiami filozoficznymi w latach 1984-87 w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz studiami teologicznymi w latach 1989-92 w Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcji św. Andrzeja Boboli „Bobolanum” w Warszawie, uzyskując tytuł magister teologii, a w 1996 r. licencjat z teologii pastoralnej.

Studia specjalistyczne podjąłem z pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim: w roku 1995 uzyskałem tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, w 2002 roku obroniłem pracę doktorską Koncepcja wychowawcza w działalności społecznoopiekuńczej księdza Mieczysława Kuznowicza, której promotorem był prof. dr hab. Bogusław Żurakowski.

Obecnie jestem adiunktem w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy badawczej zajmuję się teorią i filozofią wychowania, analizuję znaczenie związków zachodzących między doświadczeniem pracy a rozwojem osobowym oraz warunkami i sposobami osiągania życiowych sukcesów (zob. ).

W zaangażowaniu społeczno-duszpasterskim od 2005 roku współpracuję na rzecz Dzieła Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera. Fundacja podejmuje działania wspierające rodziny biedne, wielodzietne, a także dysfunkcyjne oraz dzieci szczególnej opieki i troski. Działalnością swą Fundacja obejmuje: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy (placówkę interwencyjną i placówkę socjalizacyjną) oraz Ośrodek Adopcyjny. Dzięki odpowiednim warunkom lokalowym w Krakowie przy ul. Rajskiej oraz w Żmiącej, powiat Limanowa, wspiera prace o charakterze charytatywnym i opiekuńczo-wychowawczym (zob. ).

W 2007 roku decyzją ks. kard. Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, zostałem mianowany moderatorem Dzieła Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzieło ma formę ruchu zrzeszającego wiernych, którzy chcą realizować cele Dzieła określone w statucie zatwierdzonym przez ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (27.05.1946) oraz w Aneksie do Statutu podpisanym przez ks. kard. Stanisława Dziwisza (01.06.2011). Generalny Sekretariat Dzieła działa przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie we współpracy z księżmi jezuitami. Dzieło należy do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (zob. ).

Od roku 2010 jestem Prezesem Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej oraz Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej w Krakowie. W ramach działalności statutowej między innymi Związek prowadzi Bursę dla młodzieży licealnej i technikum oraz studiującej. Celem pracy wychowawczej z młodzieżą jest formacja ludzi dla innych, wspierając w integralnym rozwoju uczących się poza miejscem swojego stałego zamieszkania (zob. ).

Przynależność:

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział w Krakowie (od 2004 roku).